برخی از مشتریان سورنجان

 

سورنجان

سورنجان( گل حسرت) گیاهی با گلهايى سفيد، زرد و سرخ, سورنجان (Colchicum) در كوهستان و صحرا پيش از باريدن باران میرويد و برگش مماس با زمين میباشد.سورنجان گياهى است علفى و پايا از تيره سوسنی ها و از دسته سورنجان‏ ها كه در غالب مآخذ به نام سورنجان ضبط شده.سورنجان داراى پياز بزرگ و گوشت‏دار و محفوظ در پوششهاى نازك و ريشه افشان است. سورنجان در مزارع مرطوب اروپا و بريتانيا میرويد.در ماههاى تير و مرداد دانه‏ ها از كپسول هاى رسيده جمع آورى میشود.

ساقه زير زمينى سورنجان را در پاييز يا بهار كنده و در سايه‏ ها يا آفتاب میخشكانند و خواص دارویی دارد.